Xinjiang PVC covered board device was shipped

Xinjiang PVC covered board device was shipped